Regulamin Laptopy-serwis.eu

Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy łączy się z akceptacją poniższego regulaminu. Prosimy o zabezpieczenie danych (wykonanie kopii zapasowej) przed oddaniem sprzętu do serwisu.

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis – Serwis Laptopów „JES” Laptopy-serwis.eu, ul. Politechniczna 7, 80-288 Gdańsk
 2. Klient – osoba lub firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny, diagnozy lub naprawy.
 3. Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła, które pozwalają na autoryzację użytkownika oraz umożliwiają śledzenie statusu swojego zlecenia.
 4. Spedytor – firma kurierska, z którą serwis współpracuje w zakresie odbioru i dostarczania serwisowanego sprzętu.
 5. Kurier – pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.

§ 2. ZGŁOSZENIE SERWISOWE

 1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego, które może dokonać:
  • osobiście w Serwisie przynosząc sprzęt i wypełniając formularz przyjęcia,
  • wypełnić zgłoszenie serwisowe w zakładce „Zleć naprawę” oraz wysyłając sprzęt na adres Serwisu,
  • ściągnąć zgłoszenie ze strony (pobierz PDF) i wypełnione przesłać wraz ze sprzętem na adres Serwisu,
  • wysyłając sprzęt po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym warunków (tylko w przypadkach gdy klient nie ma dostępu do Internetu).
 2. Serwis wydaje klientowi dokument „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do Serwisu”, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.
 3. Po zakończeniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście lub innej osobie, która posiada pisemne upoważnienie. Sprzęt wydawany jest wyłącznie po okazaniu potwierdzenia lub za pośrednictwem Kuriera wysyłany jest na wskazany wcześniej adres.

§ 3. WYSYŁKA SPRZĘTU

 1. Sprzęt należy wysyłać na adres serwisu (ul. Politechniczna 7, 80-288 Gdańsk) po wcześniejszym zgłoszeniu.
 2. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. By uniknąć uszkodzeniom sprzęt należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć.
 3. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 20 zł brutto, czego koszty poniesie klient.
 4. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Spedytora są ubezpieczone do kwoty 5 000 zł.
 5. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym Kuriera oraz Serwis w celu ewentualnego podniesienia kosztów ubezpieczenia.

§ 4. ODBIÓR SPRZĘTU

 1. Sprzęt można odebrać osobiście w serwisie po okazaniu „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do Serwisu”.
 2. W przypadku usługi „Drzwi w drzwi” sprzęt wysyłamy do klienta na adres podany w zgłoszeniu serwisowym.
 3. Ważne! Zawsze w momencie odbierania sprzętu, a także w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia w czasie transportu przesyłanego sprzętu należy zastosować się do poniższej instrukcji.
  • Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera.
  • Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera.
  • Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół oraz wykonać zdjęcia dokumentujące uszkodzenie..
  • Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:
   • opis uszkodzenia,
   • nr listu przewozowego,
   • datę doręczenia,
   • zdjęcia uszkodzenia,
   • oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu.

§ 5. CZAS NAPRAWY

 1. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany.
 2. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową SMS lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.
 3. Po upływie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy, a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, Serwis będzie naliczał opłatę za depozyt w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 60 dni, po tym terminie sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne ”Pasja”.

§ 6. GWARANCJA

 1. Klient ponosi koszty wysyłki do serwisu natomiast koszty wysyłki do klienta pokrywa serwis.
 2. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji na okres 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, na które nie udzielamy gwarancji.
 3. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.
 4. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu  lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
 5. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
  • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
  • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
  • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.
 6. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.
 7. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.,

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klient poświadcza, że jest właścicielem powierzonego do serwisu sprzętu i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
 2. Klient ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 3. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 4. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 6. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.

§ 8. CENY I DODATKOWE OPŁATY

 1. Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterki podanej przez klienta. Oględziny są bezpłatne.
 2. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie serwisu, a także cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.
 3. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.
 4. Koszt świadczenia usług  jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.
 5. Wszystkie ceny podawane przez serwis oraz umieszczone w cenniku są cenami NETTO.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin