Regulamin Laptopy-serwis.eu

Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy łączy się z akceptacją poniższego regulaminu. Prosimy o zabezpieczenie danych (wykonanie kopii zapasowej) przed oddaniem sprzętu do serwisu.

 1. Marką laptopy-serwis.eu pod firmą D-K Karol Węgrzynowski, Al. Hallera 117/7, 80-416 Gdańsk, NIP: 957-085-34-77, zwana dalej Serwisem prowadzi usługi polegające na naprawie i obsługi informatycznej sprzętu komputerowego w formie serwisu o charakterze stacjonarnym. O charakterze i zasadach funkcjonowania Serwisu stanowi niniejszy regulamin.
 2. Serwis nie wydaje duplikatów rewersu i nie odpowiada za ewentualne skutki zagubienia rewersu. Rewers jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.

  W wypadkach nadzwyczajnych celem odbioru pozostawione sprzętu, klient zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.

 3. Serwis nie bierze odpowiedzialności za utratę danych lub oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych, dodając równocześnie, iż dokłada najwyższych starań celem zabezpieczenia zawartości powierzonego sprzętu. W wypadku, gdy dostarczony nośnik danych jest uszkodzony, serwis wychodzi z ofertą odzysku danych w sposób laboratoryjny wedle ustalonych warunków, do których odnosi się odrębny regulamin.
 4. Serwis nie jest zobowiązany do utworzenia kopii zapasowej lub do odtwarzania oryginalnej zawartości dysku po naprawie chyba, że protokół przyjęcia sprzętu stanowi inaczej.
 5. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez klienta.
 6. Serwis nie ingeruje w dane zawarte na nośnikach Klienta chyba, że przedmiotem usługi jest instalacja lub naprawa oprogramowania albo odzyskiwanie danych.

 7. Serwis gwarantuje ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich; zapewnia przestrzeganie tajemnicy handlowej, tj. tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

 8. W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) Serwis może wnioskować o udostępnienie haseł użytkownika z uprawnieniami administratora.

 9. Diagnoza napraw sprzętu dostarczonego do Serwisu jest bezpłatna, niezależnie od decyzji klienta. Koszt szczegółowej ekspertyzy pisemnej (dla celów formalnych) sprzętu wynosi od 50 do 100 pln brutto. W przypadku rezygnacji z naprawy na którą klient uprzednio wyraził zgodę z przyczyn wiadomych tylko dla siebie (dotyczy sprzętu będącego w trakcie naprawy, po wcześniejszej akceptacji warunków naprawy), klient jest obciążony kosztem 200 pln netto.
 10. Podczas wykonywania czynności diagnostyczno-naprawczych sprzęt pozostaje w dyspozycji serwisu. Na wypadek nagłego żądania klienta o wydanie sprzętu, Serwis zastrzega sobie prawo do przygotowania sprzętu do wydania zwrotnego nie później niż w trzecim dniu roboczym od momentu zaistnienia takiego żądania. Przygotowanie i wydanie sprzętu w trybie natychmiastowym (tj. w przeciągu trwania dnia roboczego) wiąże się z opłatą w wysokości 100 pln netto.
 11. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone ustnie lub pisemne przy przyjęciu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez Serwis
  do recyclingu/utylizacji.
 12. Usterki powierzonego sprzętu usuwane są w okresie od 3 do 14 dni roboczych. Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku kiedy konieczne jest sprowadzenie niezbędnych części zamiennych. Czas może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
 13. Klient dostarcza osobiście lub pokrywa koszt transportu sprzętu do serwisu. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna.
 14. Do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, sobót i niedziel oraz czasu transportu sprzętu w obie strony. Jako początkową datę naprawy sprzętu przyjmuje się datę zatwierdzenia czasu i kosztów naprawy przez klienta.
 15. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych
 16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania na komputerze klienta.
 17. Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy serwis nie odpowiada
 18. Podczas naprawy elektroniki płyt głównych w laptopach ich stan może ulec pogorszeniu (statystycznie w około 1-2% przypadków) i Serwis nie ponosi za to odpowiedzialności. Jest to wynikiem procesu technologicznego naprawy.
 19. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonej w zleceniu kondycji/ sprawności. Wynika to z technologii wykonywania podzespołów (SMD, BGA), gdzie regeneracja tych układów poza wymianą może nie przynieść pożądanych rezultatów. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem pozostaje wymiana podzespołu, o ile jest on osiągalny.
 20. Po wykonaniu usługi naprawy lub modernizacji sprzętu Serwis udziela gwarancji na jego poprawne działanie w zakresie i terminie wskazanym w dokumencie wydania serwisowego.
 21. Gwarancja dotyczy wyłącznie przypadków niesprawnego działania sprzętu, których przyczyną są wady produkcyjne jednego lub kilku z wymienionych w trakcie naprawy czy modernizacji podzespołów, bądź ich niewłaściwy montaż w urządzeniu.
 22. Gwarancja nie dotyczy czynności konserwacyjnych sprzętu opisanych w instrukcji obsługi lub instrukcji użytkowania. Czynności te należą do obowiązków użytkownika i mogą zostać wykonane przez serwis dodatkowo, na koszt Klienta.
 23. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, albo w sposób odmienny od dopuszczonego instrukcją obsługi. Udzielona gwarancja wyłącza również odpowiedzialność Serwisu w przypadku powstania uszkodzeń będących skutkiem niezachowania przez użytkownika należytej staranności bądź zaniechania, a w szczególności: udarów mechanicznych, zalania cieczami, oddziaływania par i substancji lotnych bądź przegrzania , niezastosowania się do zasad ochrony przed ESD oraz działania siły wyższej.
 24. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie reklamowanego sprzętu do Serwisu wraz z dokumentem serwisowym opatrzonym pieczęcią i podpisem pracownika Serwisu.
 25. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu 90 dni licząc od dnia poinformowania o zakończeniu naprawy – klient zostanie obciążony kosztami magazynowania urządzenia przekazanego do naprawy. Kwota będzie naliczana w wysokości 10 pln brutto za każdy dzień magazynowania. Jeżeli kwota magazynowania przekroczy rzeczywistą wartość sprzętu, zostanie on zutylizowany.
 26. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz Serwisu opłaty w wysokości naliczonej wg punktu 16.
 27. Koszty transportu sprzętu z i do Serwisu: koszt 20 pln w jedną stronę – odbiór lub odesłanie sprzętu do klienta firmą kurierską (zarówno w przypadku naprawy jak i rezygnacji z naprawy)
 28. Serwis informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem przez serwis danych osobowych i postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), Klient posiada poniżej wskazane uprawnienia
  1) jeżeli Klient wraził zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych, Klient może taką zgodę cofnąć;
  2) Klient ma prawo żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, uprawnienie do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3) Klient zachowuje w/w uprawnienia również w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane w sposób prawidłowy tj. zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.
 29. Zlecając Serwisowi wykonanie usługi Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych określonych w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi oraz wykonania usługi w ramach tej umowy.
 30. W sprawach nieuregulowanych wedle niniejszego regulaminu zastosowanie ma litera prawa z zakresu Kodeksu Cywilnego.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *